Adwokat Rzeszów - Odprawa pośmiertna

Odprawa pośmiertna a odrzucenie spadku

Posted Posted in Sprawy pracownicze

Czym jest odprawa pośmiertna i czy wchodzi w skład spadku po zmarłym? Odprawa pośmiertna jest to uprawnienie osobiste rodziny zmarłego, a nie spadek, dlatego nie wchodzi w skład spadku. Reasumując odrzucenie spadku po zmarłym nie wiąże się z odrzuceniem prawa do zasiłku pośmiertnego. W skład spadku wchodzą jasno określone w ustawie prawa do własności, prawo […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Zwolnienie dyscyplinarne

Zwolnienie dyscyplinarne z pracy

Posted Posted in Sprawy pracownicze

Umowa o pracę stwarza wiele przywilejów dla zatrudnionego, a także zawiera dużą ilość elementów ochronnych. Nie oznacza to jednak, że pracodawca nie może zwolnić zatrudnionego. Istnieje kilka sposobów na rozwiązanie stosunku pracy. Może to być wypowiedzenie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzeniowego lub zwolnienie dyscyplinarne. Żeby to ostatnie mogło zaistnieć, muszą zaistnieć pewne warunki. Jakie? Czym […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę

Posted Posted in Sprawy pracownicze

Umowa o pracę co do zasady może zostać rozwiązana. Pracownik może jednak odwołać się od wypowiedzenia, jeśli ma zastrzeżenia co do działania pracodawcy i czuje się niesłusznie potraktowany. Jak odwołać się od wypowiedzenia? Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest wadliwe, ma prawo zgodnie z art. 44 Kodeksu pracy odwołać się […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Zakaz konkurencji

Zakaz konkurencji

Posted Posted in Sprawy pracownicze

Prawo pracy stanowi, że pracodawca i pracownik mogą ustalić, że pracownik nie będzie mógł wykonywać działalności konkurencyjnej. Ten zakaz może obowiązywać zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Kiedy można ustanowić zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia? Kodeks pracy dopuszcza możliwość ustanowienia zakazu konkurencji tylko i wyłącznie w stosunku do pracownika zatrudnionego […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Nadgodziny

Nadgodziny

Posted Posted in Sprawy pracownicze

Praca w godzinach nadliczbowych związana jest z określonymi zasadami. Czym dokładnie jest praca w godzinach nadliczbowych? Kiedy można ją zlecać? Jak wygląda wtedy rekompensata dla pracownika? Dokładne zasady pracy w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzeń za godziny nadliczbowe można znaleźć w Kodeksie pracy, w jego Rozdziale V. Pracą w godzinach nadliczbowych określa się pracę, która wykracza […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Pozew do sądu pracy

Pozew do sądu pracy

Posted Posted in Sprawy pracownicze

Sprawę do sądu pracy wnosi się poprzez złożenie odpowiedniego pozwu. Można go dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty, np. listem poleconym. Co powinien zawierać pozew do sądu pracy? Podobnie jak inne pisma wszczynające postępowanie przed sądem, pozew do sądu pracy powinien zawierać określone przez prawo informacje. Należy przede wszystkim oznaczyć sąd, do którego kierowany […]

Kancelaria Adwokacka Rzeszów - Wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy

Posted Posted in Sprawy pracownicze

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy? W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu przy pracy pracownik ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Prawo pracy określa, iż o jego przyznaniu i wysokości decyduje ZUS. Wniosek składa się za pośrednictwem pracodawcy. Pracownik może także dochodzić odszkodowania od samego pracodawcy w momencie, gdy świadczenie z Zakładu […]