W sytuacji kiedy rodzice się rozstają bardzo istotną sprawą jest wspólne ustalenie sposobu kontaktów z dzieckiem. Utrzymywanie kontaktów z własną pociechą to prawo i obowiązek każdego rodzica, z którego nic go nie zwalnia. Rodzic, który został pozbawiony władzy rodzicielskiej nadal zachowuje prawo do kontaktów z dzieckiem, których może dochodzić przed sądem.

Kto może złożyć wniosek w sądzie?

Wnioskodawcą pisma o uregulowanie kontaktów z dzieckiem może być zarówno matka jak i ojciec. Oprócz rodziców wniosek mogą złożyć rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej – przykładowo: ojczym, macocha, inne osoby, pod warunkiem, że sprawowały przez dłuższy czas opiekę nad dzieckiem.

Jak napisać wniosek do sądu?

Rodzic, który składa wniosek jest wnioskodawcą, a drugi uczestnikiem. We wniosku muszą znaleźć się podstawowe dane, jak imię i nazwisko (wnioskodawcy i uczestnika), oraz ich miejsce zamieszkania.

Gdzie złożyć pismo?

Wniosek należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich. Wniosek ma być zwięzły, bez rozległej argumentacji. Wystarczy jeżeli wnioskodawca w krótki sposób napisze w treści czego oczekuje od sądu, w jaki sposób chce, awyglądały kontakty z dzieckiem. Najlepiej, awszystkie żądania zostały szczegółowo ujęte w punktach. Pismo koniecznie musi zawierać uzasadnienie wnioskodawcy, dlaczego chce on uzyskać sądowe ustalenie kontaktów z dzieckiem.

Jakie załączniki dołączyć?

Do pisma należy dołączyć akt urodzenia dziecka, dodatkowy odpis dla uczestnika postępowania.

Wzór wniosku o uregulowanie kontaktów z dzieckiem

Wnoszę o uregulowanie kontaktów z małoletnim dzieckiem stron w taki sposób, że wnioskodawca będzie:

1. Odwiedzał dziecko w miejscu jego zamieszkania w obecności uczestniczki  –  podaj dni i godziny odwiedzin,
2. Zabierał małoletniego poza miejsce jego stałego zamieszkania – określ czas, miejsce spotkania, inne warunki, jak: dowóz, koszty, itp.,
3. Zabierał dziecko poza miejsce jego stałego zamieszkania w okresie świątecznym – wskaż okres i miejsce pobytu i inne warunki łącznie z dowozem,
4. Zabierał dziecko poza miejsce jego stałego zamieszkania w okresie wakacyjnym – podaj okres i miejsce pobytu małoletniego.

Kiedy sąd orzeknie zakaz kontaktów?

Czasami sąd może wydać zakaz kontaktów z dzieckiem. Dotyczy to sytuacji, kiedy kontakty mogłypoważnie zagrozić dobru dziecka, jak na przykład zagrożenie życia, czy zdrowia lub prawidłowego rozwoju, bądź jego bezpieczeństwa. Do innych powodów zalicza się np. demoralizujący wpływ kontaktów na dziecko, wykorzystywanie kontaktów do kształtowania u dziecka postaw aspołecznych, wykorzystywanie kontaktów do kształtowania u dziecka wrogiego nastawienia do drugiego rodzica.

Przy czym należy pamiętać o tym, że samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie odbiera rodzicowi prawa do kontaktów z dzieckiem. Dopiero na podstawie wykazania, że kontakty są poważnym zagrożeniem dobra małoletniego, sąd może wydać zakaz.

Czy sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem?

Sąd może ograniczyć kontakty z powodu występowania innych zagrożeń dobra dziecka. Dobrym przykładem jest sytuacja kiedy dziecko spotyka się poza swoim miejscem zamieszkania z długo niewidzianym rodzicem i jest to dla niego dużym stresem. Ograniczenie kontaktów z dzieckiem może polegać na:

-zakazie spotkań z dzieckiem (chodzi o osobistą styczność),
-zakazie zabierania dziecka poza miejsce jego stałego zamieszkania,
-zezwoleniu na spotkania tylko w obecności drugiego rodzica, opiekuna lub kuratora sądowego,
-ograniczeniu kontaktów do określonych sposobów porozumiewania na odległość, zakazie porozumiewania się na odległość.

Kontakty z dzieckiem