Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Kiedy możliwy jest podział?

Podział wspólnego majątku może nastąpić po prawomocnym orzeczeniu przez sąd rozwodu, separacji lub po wcześniejszym ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Innymi okolicznościami, które pozwalają na podział są ubezwłasnowolnienie lub ogłoszenie upadłości jednego z małżonków. Co do zasady są dwa sposoby dokonania podziału majątku po ustaniu małżeństwa – umowny oraz sądowy.

Umowny podział majątku wspólnego

Jeżeli strony są zgodne co do tego co wchodzi w skład majątku wspólnego, nie ma między nimi sporu jak podzielić majątek wspólny oraz wycenić poszczególne składniki majątkowe możliwy jest umowny podział. Podział umowny zawsze pozwala na objęcie umową jedynie części majątku. Gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowę taką należy sporządzić w formie aktu notarialnego u notariusza.

Ile kosztuje sądowy podział?

Opłata sądowa za wniesienie wniosku o podział majątku wynosi 1000 złotych. Może być ona jednak znacznie niższa, jeśli strony dołączą do wniosku tzw. zgodny plan podziału – wówczas wynosi ona 300 złotych.

Nierówny podział majątku wspólnego

Zasada jest taka, iż każdy z małżonków ma taki sam udział w majątku wspólnym. Jeżeli zachodzą ważne powody sąd na wniosek jednej ze stron może orzec nierówne udziały w majątku. Przy ustalaniu udziałów sąd bierze wówczas pod uwagę nie tylko wysiłek, jaki strona wniosła w budowanie wspólnego majątku, ale też pracę jaką wykonała na rzecz swojej rodziny.

Rozliczanie nakładów i wydatków

Sąd w sprawie o podział majątku wspólnego może na wniosek zainteresowanej strony orzec o zwrocie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek odrębny każdego z małżonków. Oznacz to, iż jeżeli jedna ze stron posiadała oszczędności i przeznaczyła je na budowę wspólnego domu na działce drugiego małżonka może żądać zwrotu włożonych w budowę środków.

Jak adwokat może pomóc w sprawie o podział majątku?

Sprawy o podział majątku wspólnego należą do kategorii spraw rodzinnych. Kancelaria adwokacka prowadzi negocjacje w sprawach majątkowych. Na życzenia klienta zostanie sporządzona umowa majątkowa. W kancelarii można uzyskać poradę prawną oraz udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania strony w postępowaniu sądowym.

ADWOKAT RZESZÓW

Potrzebujesz porady prawnej? Napisz do nas!

Kancelaria Adwokacka

Doradztwo prawne dla firm i osób prywatnych. Reprezentowanie w sądzie, urzędzie. Sporządzanie pism procesowych. Sprawy rodzinne, karne, spadkowe. Obsługa prawna firm.
Close Menu