Sprawy o podział majątku wspólnego między małżonkami są bardzo sporne oraz konfliktowe. Jeżeli adwokata do sprawy o podział majątku wspólnego w Rzeszowie skontaktuj się z naszą kancelarią.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

W skład majątku wspólnego wchodzi pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Kiedy możliwy jest podział?

Podział wspólnego majątku może nastąpić po prawomocnym orzeczeniu przez sąd rozwodu. Rozdzielność majątkowa ustanowiona w sądzie lub w drodze umowy pozwala na przeprowadzenie podziału majątku wspólnego. Innymi okolicznościami, które pozwalają na podział są ubezwłasnowolnienie lub ogłoszenie upadłości jednego z małżonków. Co do zasady są dwa sposodokonania podziału majątku po ustaniu małżeństwa – umowny oraz sądowy.

Umowny podział majątku wspólnego

Jeżeli strony są zgodne co do tego co wchodzi w skład majątku wspólnego, nie ma między nimi sporu jak podzielić majątek wspólny oraz wycenić poszczególne składniki majątkowe możliwy jest umowny podział. Podział umowny zawsze pozwala na objęcie umową jedynie części majątku. Gdy w skład majątku wchodzi nieruchomość, umowę taką należy sporządzić w formie aktu notarialnego u notariusza.

Ile kosztuje sądowy podział?

Opłata sądowa za wniesienie wniosku o podział majątku wynosi 1000 złotych. Może być ona jednak znacznie niższa, jeśli strony dołączą do wniosku tzw. zgodny plan podziału – wówczas wynosi ona 300 złotych. Koszty adwokackie za prowadzenie sprawy o podział majątku wspólnego zależą zasadniczo od wartości przedmiotu sporu i wynikają z ustalonej taryfy.

Nierówny podział majątku wspólnego

Zasada jest taka, iż każdy z małżonków ma taki sam udział w majątku wspólnym. Jeżeli zachodzą ważne powody sąd na wniosek jednej ze stron może orzec nierówne udziały w majątku. Przy ustalaniu udziałów sąd bierze wówczas pod uwagę nie tylko wysiłek, jaki strona wniosła w budowanie wspólnego majątku, ale też pracę jaką wykonała na rzecz swojej rodziny.

Rozliczanie nakładów i wydatków

Sąd w sprawie o podział majątku wspólnego może na wniosek zainteresowanej strony orzec o zwrocie nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny oraz z majątku wspólnego na majątek odrębny każdego z małżonków. Oznacz to, iż jeżeli jedna ze stron posiadała oszczędności i przeznaczyła je na budowę wspólnego domu na działce drugiego małżonka może żądać zwrotu włożonych w budowę środków.

Wzór wniosku o podział majątku wspólnego

Wniosek o podział majątku wspólnego musi odpowiadać wymogom pisma procesowego. W wniosku należy wymienić składniki majątku wspólnego oraz wskazać sposób podziału, czyli komu mają zostać przyznane rzeczy na własność, a kto ma otrzymać określone spłaty.

Jak adwokat może pomóc w sprawie o podział majątku?

Sprawy o podział majątku wspólnego należą do kategorii spraw rodzinnych. Kancelaria adwokacka prowadzi negocjacje w sprawach majątkowych. Na życzenia klienta zostanie sporządzona umowa majątkowa. W kancelarii można uzyskać poradę prawną oraz udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania strony w postępowaniu sądowym.

Podział majątku wspólnego