Czym jest tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie to najbardziej radykalny środek zapobiegawczy, który polega na osadzeniu podejrzanego w areszcie jeszcze przed rozpoczęciem rozprawy. Decyzję taką może wydać sąd. Nie ma tu jednak pełnej dowolności orzekania wprowadzenia tego środka zapobiegawczego. Żebyły podstawy ku wprowadzeniu takiej decyzji, muszą zaistnieć pewne okoliczności. Choć w polskim prawie funkcjonuje zjawisko określane mianem „domniemania niewinności”, sąd może orzec wprowadzenie pewnych środków ograniczających wolność podejrzanego, przed osądzeniem. Nazywają się one środkami zapobiegającymi. Najbardziej restrykcyjnym z nich jest tymczasowe aresztowanie, które najdalej ingeruje w sferę wolności obywatela i całkowicie jej pozbawia na określony czas. Na jakich zasadach funkcjonuje tymczasowe aresztowanie? Czy adwokat może pomóc w takiej sytuacji?

Kiedy sąd może zastosować areszt tymczasowy?

Po pierwsze tymczasowe aresztowanie może zostać zasądzone na podstawie zaistnienia podejrzenia o ewentualnej ucieczce lub ukrywaniu się osopodejrzanej. Argument ten jest szczególnie istotny w przypadku, kiedy dana osoba nie posiada zameldowania lub miejsca stałego pobytu w Polsce. Kolejnym czynnikiem, który może zadecydować o zasądzeniu tymczasowego aresztowania, jest obawa przed utrudnianiem prowadzonego śledztwa. Może ono polegać na nakłanianiu do składania fałszywych zeznań lub podejmowania innych czynności mających na celu zakłamanie materiału dowodowego. Tak samo wygląda sytuacja, kiedy zachodzi podejrzenie o możliwość popełnienia przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu w trakcie trwania śledztwa. Tymczasowy areszt zostaje także zasądzony, kiedy przedmiotem sprawy karnej ma być sądzenie w sprawie zagrożonej karą pozbawienia wolności o górnej granicy minimum ośmiu lat. Tymczasowy areszt sąd przyzna także osobie, która została skazana przez sąd I instancji na karę pozbawienia wolności co najmniej w wysokości trzech lat.

Uchylenie tymczasowego aresztowania

W przypadku wydania przez sąd decyzji o pozbawieniu wolności na czas trwania śledztwa, adwokat może starać się o uchylenie tymczasowego aresztowania. Nie wszystkie sytuacje podlegają pomocy prawnej. Jeżeli bowiem przesłanką do wydania takiej decyzji był wyrok sądu I instancji o pozbawieniu kary wolności w wysokości minimum trzech lat, decyzja sądu nie podlega dyskusji. Problematyczna do podważenia bywa także decyzja podyktowana podejrzeniem popełnienia czynu zagrożonego karą pozbawienia wolności do ośmiu lat. Na tym polu jednak istnieją przesłanki, które pozwolą walczyć o uchylenie decyzji.

Pomoc adwokata

Podsumowując czynniki, które mogą wpływać na przyznanie aresztu, stanowią w pewnym sensie interpretację sądu. Na tym polu adwokat może starać się przekonać sąd o czystości intencji podejrzanego i nieuzasadnionym wprowadzeniu decyzji o areszcie. Sprawne poprowadzenie sprawy karnej, wiedza prawna i doświadczenie adwokata, mogą sprawić uchylenie tymczasowego aresztowania. Prawo przewiduje także możliwość odstąpienia sądu od decyzji tymczasowego aresztowania, jeżeli jego dalszy ciąg mógłzagrażać zdrowiu, życiu lub bezpieczeństwu podejrzanemu lub jego rodzinie. Adwokat ma zatem szerokie pole działania.

Tymczasowe aresztowanie