Umowa o pracę co do zasady może zostać rozwiązana. Pracownik może jednak odwołać się od wypowiedzenia, jeśli ma zastrzeżenia co do działania pracodawcy i czuje się niesłusznie potraktowany. Jeżeli zastanawiasz się czy zasadnie zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu skontaktuj się z adwokatem prowadzącym sprawy z zakresu prawa pracy w Rzeszowie.

Odwołanie od wypowiedzenie umowy o pracę

Pracownik, który uważa, że wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę jest wadliwe, ma prawo zgodnie z art. 44 Kodeksu prawa pracy odwołać się do sądu pracy. Podstawą takiego odwołania może być brak uzasadnienia wypowiedzenia, a także jego niewłaściwe uzasadnienie. Warto bowiem pamiętać, że pracodawca powinien podać przyczynę rzeczywistą i zrozumiałą dla pracownika. Powodem odwołania może być także naruszenie przepisów o wypowiadaniu umowy o pracę – na przykład wypowiedzenie w czasie urlopu pracownika.

Roszczenia zwalnianego pracownika

Pracownik, który został zatrudniony na czas nieokreślony, składając odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, może domagać się orzeczenia o bezskuteczności wypowiedzenia, przywróceniu do pracy na poprzednich warunkach czy odszkodowania. Ustawa określa, iż pracownik zatrudniony na umowę terminową podczas zaskarżania wypowiedzenia może natomiast żądać jedynie odszkodowania.

Orzeczenie sądu

Zgodnie z przepisami znajdującymi się w Kodeksie pracy, jeśli umowa była zawarta na czas nieokreślony, sąd uwzględni żądania pracownika, pod warunkiem dokonania ustaleń, z których wynika, że wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony jest faktycznie nieuzasadnione lub sprzeczne z przepisami o wypowiadaniu takich umów. Zdarza się jednak, że roszczenia pracownika nie zostaną uwzględnione. Taka sytuacja będzie miała miejsce, gdy sąd uzna stwierdzenie bezskuteczności wypowiedzenia albo przywrócenia pracownika do pracy za niemożliwe czy niecelowe.

Pracownicy objęci szczególną ochroną

Istnieje jednak także grupa osób, w przypadku których sąd musi mieć na uwadze przede wszystkim żądania pracownika. Chodzi tu o pracownice ciężarne oraz pracowników, którym brakuje nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Szczególna ochrona nie będzie przysługiwać takim osobom tylko w przypadku, gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło w związku z ogłoszeniem likwidacji lub upadłością pracodawcy.

Pozew i opłata sądowa

Wybór właściwego sądu do rozpatrzenia odwołania należy do pracownika. Zgodnie z art. 461 Kodeksu postępowania cywilnego pracownik może bowiem wnieść pismo do sądu, w którego okręgu znajduje się siedziba pracodawcy, zakład pracy albo praca była lub miała być wykonywana. Termin na złożenie odwołania wynosi 21 od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę. Jeśli pracownik jednak bez swojej winy nie jest w stanie dokonać w tym terminie odpowiednich czynności, możliwe jest przywrócenie terminu. Nie można także zapomnieć o kwestii opłat sądowych. W przypadkach, w których wartość przedmiotu sporu nie będzie przekraczała 50 tysięcy złotych, pracownik zwolniony jest z opłat. W przeciwnym razie pojawi się konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 5 procent wartości sporu.

Pomoc adwokata

Tak jak w przypadku składania innych odwołań konieczne jest dopełnienie formalności oraz właściwe uzasadnienie swoich roszczeń. Niezbędna może się więc okazać pomoc prawna adwokata w sprawie wypowiedzenia umowy. Skorzystanie z usług specjalisty pozwoli bowiem znacznie zwiększyć szanse na uzyskanie korzystnego dla pracownika orzeczenia sądu.

Wypowiedzenie umowy o pracę