Kodeks pracy stanowi, że pracodawca i pracownik mogą ustalić, że pracownik nie będzie mógł wykonywać działalności konkurencyjnej. Ten zakaz może obowiązywać zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego ustaniu. Adwokat w Rzeszowie pomoże sporządzić prawidłową umowę w tym zakresie.

Kiedy można ustanowić zakaz konkurencji w trakcie zatrudnienia?

Kodeks pracy dopuszcza możliwość ustanowienia zakazu konkurencji tylko i wyłącznie w stosunku do pracownika zatrudnionego na umowę o pracę. Czyli nie jest dopuszczalne ustanowienie takiego zakazu w stosunku do pracownika, który zatrudniony jest na przykład na podstawie umowy cywilnej. Ustanowienie zakazu konkurencji musi nastąpić na piśmie. Zakaz konkurencji polega na zakazie podejmowania dodatkowego zatrudnienia w zakresie stanowiącym działalność konkurencyjną wobec działalności, którą prowadzi pracodawca.

Odpowiedzialność pracownika za złamanie zakazu konkurencji

Pracownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie zakazu, tak jak za naruszenie innych obowiązków pracowniczych. To znaczy, że jeżeli naruszył zakaz konkurencji nieumyślnie to będzie odpowiadał do kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia, natomiast jeżeli umyślnie to wtedy odpowiada bez ograniczenia, tj. do wysokości wyrządzonej pracodawcy szkody.

Kiedy można ustalić zakaz konkurencji po zakończeniu stosunku o pracy?

Azakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia był skuteczny musi zostać zawarty na piśmie. Ustanowienie zakazu konkurencji może nastąpić w odrębnym dokumencie lub w umowie o pracę w formie odrębnego zapisu. Bardzo ważne jest precyzyjne określenie zakazu konkurencji. Co do zasady zakazuje się wykonywania takiej samej działalności jak u dotychczasowego pracodawcy, albo podobnej, jeżeli wykonywanie przez pracownika tej działalności mogłomieć negatywny wpływ na sytuację ekonomiczną dotychczasowego pracodawcy. W umowie powinien zostać również określony czas trwania zakazu konkurencji, gdyż w przeciwnym razie ustanowienie zakazu konkurencji nie będzie skuteczne. Za zakaz konkurencji przysługuje pracownikowi wynagrodzenie tylko wtedy, gdy strony wspólnie przewidziały taki zapis w umowie.

Odszkodowanie dla pracownika za zakaz konkurencji

W zamian za ustanowienie zakazu konkurencji pracownikowi po ustaniu stosunku pracy przysługuje wynagrodzenie, wypłacane przez cały czas trwania zakazu konkurencji. Wysokość wynagrodzenia z tytułu zakazu konkurencji ustalają wspólnie pracodawca i pracownik, jednak nie może być ono mniejsze niż 25 % wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy. Odszkodowanie dla pracownika za zakaz konkurencji może być wypłacane w miesięcznych ratach.

Jakie są skutki złamania zakazu konkurencji?

Pracownik, który złamał zakaz konkurencji zobowiązany jest do naprawienia wynikłej z tego tytułu szkody. Pracodawca może żądać od pracownika zapłaty odszkodowania. Należy wskazać, iż pracodawca musi udowodnić naruszenie zakazu konkurencji, fakt powstania szkody oraz jej wysokość. Nienaprawianie szkody może polegać na zapłacie kary umownej, jeżeli została ona przewidziana w umowie za złamanie zakazu konkurencji. Oczywiście złamanie zakazu skutkuje również tym, że pracownik zostaje pozbawiony prawa do wynagrodzenia – odszkodowania.

Zakaz konkurencji