W Polsce policjant ma prawo zatrzymać i wylegitymować przechodnia, o ile zachodzą ku temu uzasadnione przesłanki. Jednakże ustawa nie wyjaśnia, czym dokładnie są te przesłanki, więc każde wytłumaczenie policjanta będzie właściwe. Kiedy więc można wnosić ustalenie, iż zatrzymanie było bezprawne? Jeżeli zostałeś bezprawnie zatrzymany przez policję skontaktuj się niezwłocznie z prawnikiem. Adwokat w sprawie zatrzymania pomoże ocenić zasadność zastosowania użytego środka zapobiegawczego.

Jakie są podstawy zatrzymania?

Mimo, że policja może zatrzymać każdego, kto wyda jej się podejrzany, to jednak musi trzymać się pewnych procedur. Należą do nich między innymi przedstawienie oraz wylegitymowanie się, wyjaśnienie powodu zatrzymania, uprzedzenie o dokonaniu rewizji osobistej, prośba o pokazanie swoich dokumentów i ewentualne odprowadzenie na komisariat.

Jaki jest czas trwania zatrzymania podejrzanego?

Czas trwania zatrzymania podejrzanego wynosi 48 godzin, przy czym jeżeli prokurator wystąpił z wnioskiem do sądu czas może wydłużyć się nawet do 72 godzin.

Poinformowanie o przyczynach zatrzymania

Na posterunku policji w obowiązku policjanta leży poinformowanie o przyczynach zatrzymania. Następnie sporządza się protokół z zatrzymania, który w przypadku postępowania sądowego, będzie bardzo ważnym dokumentem. Po spisaniu protokołu w wypadku stwierdzenie popełnienia przestępstwa, policjant zawiadamia prokuratora. Na tym jego rola się kończy, więc w tym momencie sami musimy pamiętać o przysługujących nam prawach, ponieważ dopóki z naszych ust nie padnie prośba o skorzystanie z nich, dopóty policjant sam tego nie zaproponuje.

Jakie są prawa zatrzymanego?

Do najważniejszych praw osozatrzymanej należy pomoc prawna adwokata, poinformowanie bliskich albo ewentualnie pracodawcy, prawa do skorzystania z usług tłumacza (w przypadku nieznajomości języka polskiego), prawo do wniesienie poprawek do protokołu oraz otrzymania jego odpisu i prawa do wniesienia do sądu zażalenia w sprawie zatrzymania.

Na czym polega bezprawne zatrzymanie osopodejrzanej?

Jak wspomniano na samym początku artykułu, każdy policjant w Polsce ma prawo do zatrzymania, wylegitymowania oraz rewizji osobistej o ile zachodzi uzasadnione przesłanie ku temu. Policjant powinien przedstawić je w momencie rozpoczęcia tej procedury, ale często jest to tylko teoria, w praktyce te uzasadnienia się nie pojawiają. W każdym razie uzasadnieniem może być cokolwiek – spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, podejrzane albo głośne zachowanie, wizualne podobieństwo do osofigurującej w kartotece poszukiwanych itd. Ciężko więc wnosić o bezprawne zatrzymanie z tego tytułu. Najłatwiej umorzyć postępowanie ze względu niedopilnowania przez policjanta swoich obowiązków, więc na tę część warto zwrócić większą uwagę.

Kiedy przysługuje kontakt zatrzymanego z adwokatem?

W przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, warto zwrócić się o pomoc do adwokata, nawet jeżeli na posterunku policji przyznaliśmy się do winy. Zeznania na posterunku są często dokonywane w stresujących warunkach i pod wpływem emocji, przez co wydźwięk może delikatnie się różnić od prawdziwych wydarzeń. Adwokat pomoże w sprawie karnej przebrnąć przez formalności związane z procesem sądowym i postępowaniem karnym oraz przyjąć konkretną linię obrony. W większości przypadków bronienie się na własną rękę może przynieść więcej szkód, niż pożytku, więc warto rozważyć pomoc fachowca. Kontakt zatrzymanego z adwokatem należy do podstawowych praw podejrzanego, których naruszenie może oznaczać, iż zachodzi bezprawne zatrzymanie osopodejrzanej.

Zażalenie w sprawie zatrzymania

Bezprawne zatrzymanie osopodejrzanej można zaskarżyć w terminie 7 dni. Zażalenie w sprawie zatrzymanie składa się do sądu, który zbada zasadność zatrzymania.

Zatrzymanie