sprawy egzekucyjne komornicze adwokat rzeszów

Postępowanie komornicze

Postępowanie komornicze ma na celu zaspokojenie w drodze przymusowej roszczenia wierzyciela, które jest określone w tytule wykonawczym. Na postępowanie egzekucyjne składa się zespół czynności podejmowanych przez strony (wierzyciela, dłużnika, osotrzecie) oraz organy egzekucyjne (komornika, sąd).

Prowadzimy sprawy egzekucyjne. Nasi adwokaci pomagają dłużnikom oraz wierzycielom w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przed komornikiem. Reprezentujemy strony w egzekucjach prowadzonych na podstawie sądowych oraz administracyjnych tytułów wykonawczych w zakresie wierzytelności pieniężnych oraz niepieniężnych. Sporządzamy wnioski o wszczęcie, zawieszenie, umorzenie postępowania egzekucyjnego. Składamy do sądu skargi na czynności komornika, zażalenia. Przygotujemy pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Co może być tytułem egzekucyjnym?

Tytułem egzekucyjnym są prawomocne orzeczenia sądu – wyrok, nakaz zapłaty, orzeczenia podlegające natychmiastowemu wykonaniu (wyrok zaoczny, ugoda zawarta przed sądem), prawomocne orzeczenie referendarza sądowego lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu.

Czym jest klauzula wykonalności?

Klauzula wykonalności jest potwierdzeniem sądu, iż tytuł egzekucyjny nadaje się do wykonania. Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego jest ona nadawana na wniosek wierzyciela w postępowaniu klauzulowym.

Co to jest tytuł wykonawczy?

Podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego jest tytuł wykonawczy. Powstaje on po uprzednim wystąpieniu wierzyciela o zaopatrzenie tytułu egzekucyjnego w klauzulę wykonalności. Dopiero po jego uzyskaniu, sprawa może trafić do komornika.

Czym jest wniosek o wszczęcie egzekucji?

Według przepisów kodeksu postępowania cywilnego wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego jest pismem procesowym dającym podstawę prawną do podjęcia oraz prowadzenia egzekucji przez komornika. Na jego podstawie komornik dokonuje np. zajęcia ruchomości, nieruchomości, wierzytelności z wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego.

Skarga na czynności komornika

Podjęcie przez komornika wadliwych czynności prawnych, które w efekcie prowadzą do naruszenia praw dłużnika, wierzyciela lub osób trzecich rodzi prawo do wniesienia skargi na czynności komornika.

Na czym polega egzekucja świadczeń niepieniężnych?

Zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, egzekucja świadczeń niepieniężnych może być przeprowadzona poprzez odebranie przedmiotu świadczenia od dłużnika i wydanie go wierzycielowi. Inną formą egzekucji świadczeń niepieniężnych jest spełnienie świadczenia przez wierzyciela lub osobę trzecią na koszt dłużnika. Kodeks przewiduje również zastosowanie wobec dłużnika środków przymusu w postaci grzywny z zamianą na areszt.

Czym jest powództwo przeciwegzekucyjne?

Powództwo przeciwegzekucyjne stanowi element obrony dłużnika przed egzekucją komorniczą. Gdy prowadzone postępowanie egzekucyjne narusza prawa dłużnika może on wystąpić do sądu z pozwem.

Szukasz doświadczonego adwokata do prowadzenie sprawy komorniczej? Zadzwoń do nas.