Sprawy cywilne

Kancelaria adwokacka jest miejscem, w którym można znaleźć pomoc prawnika w zakresie spraw związanych z przepisami prawa cywilnego.

ADWOKAT - SPRAWY CYWILNE

Prawo cywilne zawiera normy prawne regulujące różne aspekty życia społecznego. W ramach świadczonej obsługi prawnej pomagamy naszym klientom rozwiązywać problemy prawne. Obszarem naszej pracy zagadnienia prawa zobowiązań, w tym umów,  nakładów, posiadania, bezumownego korzystania z rzeczy, przedawnienia.

ZAKRES POMOCY PRAWNEJ W SPRAWACH CYWILNYCH

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy cywilne. Prowadzimy szereg różnych spraw, w tym między innymi postępowania o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, dochodzimy roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, ochrona wierzycieli w postępowaniu ze skargi pauliańskiej. Zajmujemy się opiniowaniem oraz sporządzaniem umów cywilnych, przygotujemy zabezpieczenie wykonania umowy. Kara umowna, weksel, deklaracja wekslowa, hipoteka to niektóre ze środków, którymi możemy się posłużyć w celu umocnienia umowy. Reprezentujemy strony jako pełnomocnik w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych, w sprawach o niewykonanie lub nienależyte wykonania umowy, o świadczenie nienależne.

USŁUGI PRAWNICZE W SPRAWACH CYWILNYCH

  • udzielamy porad prawnych
  • wydajemy opinie prawne
  • prowadzimy negocjacje i mediacje
  • sporządzamy umowy, w tym wypowiedzenie, rozwiązanie, odstąpienie od umowy
  • wysyłamy wezwania przedsądowe do zapłaty
  • przygotujemy pozew w procesie sądowym oraz wniosek w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedź na pozew, zarzuty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym, wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, sprzeciw od wyroku zaocznego
  • napiszemy apelację od wyroku, zażalenie na postanowienie, skargę kasacyjną, skargę na orzeczenie referendarza sądowego, wniosek o wznowienie postępowania, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
  • opracujemy profesjonalny wniosek o zabezpieczenie roszczenia, dowodów w sprawie.
Rękojmia i gwarancja

Prowadzimy w imieniu klientów sprawy z zakresu rękojmi i gwarancji. Różnice między wskazanymi trybami sprowadzają się do tego, że odpowiedzialność sprzedawców oparta jest na rękojmi - czyli niezgodności towaru z umową, natomiast producenci odpowiadają z tytułu gwarancji. W tym przypadku zwraca się uwagę na dwa aspekty; sprzedawcę odpowiadającego za towar wadliwy i producenta odpowiadającego w ramach gwarancji. Zasadnicza różnica polega zatem na odpowiedzialności. Z tytułu rękojmi, klient może żądać od sprzedawcy obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconej kwoty, naprawy towaru lub wymiany na nowy. Potwierdzeniem może być faktura VAT, paragon na fakt zawarcia umowy. Gwarancja jest zapewnieniem producenta o dobrej jakości towaru. To pisemny dokument, w którym określony jest czas gwarancji oraz na jakich warunkach zostaje udzielona.

Odwołanie darowizny

Darowizna zazwyczaj jest kojarzona pozytywnie. Osoba obdarowana otrzymuje jakąś rzecz i nie musi za nią płacić - dostaje ją za darmo. W prawie cywilnym istnieje także możliwość jej odwołania. Kiedy może dojść do odwołania? Umowa tego typu jest stosowana bardzo często - nawet prezent na urodziny formalnie jest uznany jako darowizna. Czymś zupełnie innym jest podarowanie kosztownych rzeczy, na przykład mieszkania, dużej kwoty pieniężnej, samochodu.

W przypadku darowania nieruchomości umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. W innych przypadkach wymogi formalne w tym zakresie nie są tak rygorystyczne. Odwołanie darowizny niewykonanej jest możliwe, gdy jej wykonanie znacząco wpłynie na jakość życia darczyńcy (obniżenie jakości). Darczyńca nie może bowiem być osobą poszkodowaną. Jeśli wystąpią trudne sytuacje u darczyńcy (np. choroba) w okresie między zawarciem a wykonaniem umowy, darowiznę można odwołać. Jeśli zaś chodzi o darowiznę już wykonaną, to także można ją odwołać, nawet kilka miesięcy lub lat po zawarciu umowy. Muszą ku temu wystąpić odpowiednie przesłanki, a są nimi rażąca niewdzięczność obdarowanego, nieuzyskanie przebaczenia darczyńcy za przewinienie, nie upłynął rok od czasu, gdy darczyńca dowiedział się o tej niewdzięczności. Przy sporządzeniu oświadczenia darczyńcy o odwołaniu darowizny warto skorzystać z pomocy profesjonalistów – kancelarii, która rzetelnie sporządzi właściwe pismo.

Opiniowanie umów cywilnych

Prawnicy kancelarii na zlecenie klientów zajmują się opiniowaniem umów cywilnych - umowa zlecenia, o dzieło, najmu i dzierżawy, pożyczki, cesji wierzytelności, etc. Nasi Klienci niejednokrotnie zwracają się do nas o sporządzenie różnych dokumentów, w tym pisemnych ekspertyz w zakresie oceny bezpieczeństwa zawieranych kontraktów. Opiniujemy oraz wyjaśniamy poszczególne zapisy umowne, oceniamy ich wartość po względem zgodności z przepisami prawa – niedozwolone klauzule umowne.

Sprawy komornicze i postępowanie egzekucyjne

Reprezentujemy dłużników oraz wierzycieli w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonych przez komornika. Sporządzamy wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargi na czynności komornika. W przypadku bezzasadnej egzekucji sporządzimy pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Nasza siedziba znajduje się przy ul. 3 Maja 28 w Rzeszowie.

Close Menu