sprawy cywilne adwokat Rzeszów

Prawo cywilne

Pozew w sprawie cywilnej, przedsądowe wezwanie do zapłaty. Zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Spółka prawa cywilnego. Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnych.

Adwokat w sprawach cywilnych może pomóc w wielu sytuacjach faktycznych. Prawo cywilne zawiera normy prawne regulujące różne aspekty życia społecznego. W ramach świadczonej obsługi prawnej pomagamy naszym klientom rozwiązywać problemy prawne. Obszarem naszego działania są różne zagadnienia. Kodeks prawa cywilnego określa zasady dotyczące prawa zobowiązań, w tym umowy cywilne, zasady rozliczania nakładów, posiadanie samoistne, posiadanie zależne, bezumowne korzystanie z rzeczy, terminy przedawnienia roszczeń cywilnych.

Prowadzimy różne sprawy, w tym między innymi:

 • sprawy o zapłatę z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia, nienależne świadczenie
 • dochodzimy roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji
 • ochrona wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu cywilnym
 • skarga pauliańska
 • opiniujemy i sporządzamy umowy cywilne, zabezpieczenie wykonania umowy – kara umowna, weksel, deklaracja wekslowa, hipoteka
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy cywilnej
 • ochrona dóbr osobistych
 • ochrona danych osobowych

W ramach oferty kancelarii:

 • prowadzimy negocjacje i mediacje
 • wypowiedzenie umowy cywilnej, rozwiązanie, odstąpienie
 • przedsądowe wezwanie do zapłaty
 • pozew w sprawie cywilnej oraz wniosek w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedź na pozew cywilny, zarzuty od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosek o zawezwanie do próugodowej, sprzeciw od wyroku zaocznego
 • środki odwoławcze w sprawach cywilnych – apelacja od wyroku, zażalenie na postanowienie w sprawie cywilnej, skarga kasacyjna, skarga na orzeczenie referendarza sądowego, wniosek o wznowienie postępowania, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
 • wniosek o zabezpieczenie roszczenia
 • wniosek o zabezpieczenie dowodu

Nasi prawnicy zajmują się opiniowaniem umów cywilnych – umowa zlecenia, o dzieło, najmu i dzierżawy, pożyczki, cesji wierzytelności, etc. Nasi Klienci niejednokrotnie zwracają się do nas o sporządzenie różnych dokumentów, w tym pisemnych ekspertyz w zakresie oceny bezpieczeństwa zawieranych kontraktów. Opiniujemy oraz wyjaśniamy poszczególne zapisy umowne, oceniamy ich wartość po względem zgodności z przepisami prawa – niedozwolone klauzule umowne.

Jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, której zasady funkcjonowania określa kodeks cywilny. Przedsiębiorcy często korzystają z tej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Umowa spółki prawa cywilnego zawiera prawa i obowiązki wspólników, zasady prowadzenia oraz reprezentowania spółki na zewnątrz.

Jeżeli masz problem, który wymaga wsparcia ze strony adwokata skontaktuj się z nami niezwłocznie. W Twoim imieniu wyślemy do dłużnika przedsądowe wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy cywilnej, wniosek o przywrócenie terminu, pozew w sprawie cywilnej.