Prawo cywilne

Sprawy cywilne

Kancelaria adwokacka jest miejscem, w którym można znaleźć pomoc prawnika w zakresie spraw związanych z przepisami prawa cywilnego.

Prawo cywilne zawiera normy prawne regulujące różne aspekty życia społecznego. W ramach świadczonej obsługi prawnej pomagamy naszym klientom rozwiązywać problemy prawne. Obszarem naszej pracy zagadnienia prawa zobowiązań, w tym umów,  nakładów, posiadania, bezumownego korzystania z rzeczy, przedawnienia.

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy cywilne. Prowadzimy szereg różnych spraw, w tym między innymi dotyczących odwołania darowizny, roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Zajmujemy się opiniowaniem oraz sporządzaniem umów cywilnych, przygotujemy zabezpieczenie wykonania umowy. Kara umowna, weksel, deklaracja wekslowa, hipoteka to niektóre ze środków, którymi możemy się posłużyć w celu umocnienia umowy. Kancelaria reprezentuje strony jako pełnomocnik w postępowaniach o ochronę dóbr osobistych. Prowadzimy sprawy o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, bezpodstawne wzbogacenie, świadczenie nienależne, skarga pauliańska.

Sprawy cywilne w Rzeszowie

Adwokaci kancelarii:

  • udzielają porad prawnych,
  • wydają pisemne opinie prawne,
  • prowadzą negocjacje i mediacje,
  • sporządzają umowy, wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie umowy, odstąpienie od umowy,
  • przygotują pozew w procesie sądowym oraz wniosek w postępowaniu nieprocesowym, odpowiedź na pozew, zarzuty oraz sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym oraz upominawczym, wniosek o przywrócenie terminu do dokonania czynności, wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, sprzeciw od wyroku zaocznego,
  • napiszą apelację od wyroku, zażalenie na postanowienie, skargę kasacyjną, skargę na orzeczenie referendarza sądowego, wniosek o wznowienie postępowania, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
  • opracują wniosek o zabezpieczenie roszczenia, dowodów w sprawie,
  • sporządzają wnioski o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, skargę na czynności komornika, pozew o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Rękojmia i gwarancja

Kancelaria adwokacka prowadzi w imieniu klientów sprawy z zakresu rękojmi i gwarancji. Różnice między wskazanymi trybami sprowadzają się do tego, że odpowiedzialność sprzedawców oparta jest na rękojmi - czyli niezgodności towaru z umową, natomiast producenci odpowiadają z tytułu gwarancji. W tym przypadku zwraca się uwagę na dwa aspekty; sprzedawcę odpowiadającego za towar wadliwy i producenta odpowiadającego w ramach gwarancji. Zasadnicza różnica polega zatem na odpowiedzialności. Z tytułu rękojmi, klient może żądać od sprzedawcy obniżenia ceny lub zwrotu zapłaconej kwoty, naprawy towaru lub wymiany na nowy. Potwierdzeniem może być faktura VAT, paragon na fakt zawarcia umowy. Gwarancja jest zapewnieniem producenta o dobrej jakości towaru. To pisemny dokument, w którym określony jest czas gwarancji oraz na jakich warunkach zostaje udzielona.

Odwołanie darowizny

Darowizna zazwyczaj jest kojarzona pozytywnie. Osoba obdarowana otrzymuje jakąś rzecz i nie musi za nią płacić - dostaje ją za darmo. W prawie cywilnym istnieje także możliwość odwołanie darowizny. Kiedy może dojść do odwołania? Umowa darowizny jest stosowana bardzo często - nawet prezent na urodziny formalnie jest uznany jako darowizna. Czymś zupełnie innym jest darowizna kosztownych rzeczy, na przykład mieszkania, dużej kwoty pieniężnej, samochodu.

W przypadku darowizny nieruchomości umowa musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. W innych przypadkach wymogi formalne darowizn nie są tak rygorystyczne. Odwołanie darowizny niewykonanej jest możliwe, gdy wykonanie darowizny znacząco wpłynie na jakość życia darczyńcy (obniżenie jakości). Darczyńca nie może bowiem być osobą poszkodowaną. Jeśli wystąpią trudne sytuacje u darczyńcy (np. choroba) w okresie między zawarciem a wykonaniem umowy, darowiznę można odwołać. Jeśli zaś chodzi o darowiznę już wykonaną, to także można ją odwołać, nawet kilka miesięcy lub lat po zawarciu umowy. Muszą ku temu wystąpić odpowiednie przesłanki, a są nimi rażąca niewdzięczność obdarowanego, nieuzyskanie przebaczenia darczyńcy za przewinienie, nie upłynął rok od czasu, gdy darczyńca dowiedział się o tej niewdzięczności. Odwołanie darowizny powinno być złożone na piśmie. Przy sporządzeniu stosownego oświadczenia darczyńcy o odwołaniu darowizny warto skorzystać z pomocy profesjonalistów – kancelarii, która rzetelnie sporządzi właściwe pismo.

Opiniowanie umów cywilnych

Kancelaria adwokacka na zlecenie klientów zajmuje się opiniowanie umów cywilnych - umowa zlecenie, umowa o dzieło, umowa najmu i dzierżawy, darowizny, pożyczki, cesji wierzytelności, umowy o nabywanie składników majątkowych i niemajątkowych itp. Nasi Klienci bardzo często potrzebują pomocy w zakresie sporządzania różnych dokumentów, w tym pisemnych ekspertyz w zakresie oceny bezpieczeństwa zawieranych kontraktów. Kancelaria opiniuje oraz wyjaśnia poszczególne zapisy umowne, ocenia ich wartość po względem zgodności z przepisami prawa – niedozwolone klauzule umowne.

Nasza kancelaria adwokacka ma siedzibę przy ul. 3 Maja 28 w Rzeszowie.