Adwokat Rzeszów Prawo nieruchomości

Sprawy nieruchomości

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi nieruchomości. Prowadzimy skomplikowane i złożone sprawy z zakresu prawa nieruchomości. Udzielamy konsultacji prawnych oraz sporządzamy opinie prawne w tym zakresie.

Prawo nieruchomości obejmuje szerokie spektrum problemów prawnych. Doradzamy zarówno w transakcjach na rynku nieruchomości, jak i rozwiązywaniu sporów w tej dziedzinie. Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw własnościowych. W obszarze naszej specjalizacji znajdują się również sprawy lokatorskie. Pomagamy właścicielom budynków, w których znajdują się oddane w najem lokale mieszkalne. Doradzamy lokatorom w sprawach eksmisji.

Zajmujemy się przygotowywaniem i opiniowaniem umów przeniesienia prawa własności, umów dotyczących korzystania z nieruchomości – umowa najmu, dzierżawy czy użyczenia. Doradzamy i reprezentujemy strony w sprawach sądowych, których przedmiotem są spory o prawa i obowiązki wynikające z prawa własności, posiadania czy użytkowania nieruchomości. Prowadzimy postępowania sądowe o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności, zniesienia współwłasności, ochrona własności i posiadania.

Nasza kancelaria zajmuje się:

  • opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych, umów deweloperskich
  • rozliczanie nakładów koniecznych na lokal
  • waloryzacja i podwyższanie czynszu najmu
  • wypowiedzenie umowy najmu
  • prowadzenie postępowań przed sądem wieczystoksięgowym
  • składanie wniosków o wpis oraz wykreślenie prawa w księdze wieczystej
  • uzgadnianie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym
  • analiza stanu prawnego nieruchomości w oparciu o obowiązującą księgę wieczystą, dokumenty geodezyjne

Prowadzimy postępowania o zasiedzenie, ochronę posiadania, zniesienie współwłasności oraz ustanowienie drogi koniecznej.

Zasiedzenie

Zasiedzenie ma miejsce, gdy osoba niemająca prawa własności danej nieruchomości, zarządza nią i spełnia obowiązki właściciela. Takie czynności dana osoba wykonuje nieprzerwanie przez 20 lat – wtedy władający w dobrej wierze może nabyć własność gruntu na swoją rzecz. Istnieje także zasiedzenie w złej wierze – gdy władający zarządzał nieruchomością wiedząc o tym, że działka ma właściciela. W takim przypadku zasiedzenie następuje z upływem okresu 30 lat. Po upływie tych okresów (20 lat – w dobrej wierze, 30 lat – w złej wierze) władający, zgodnie z przepisami prawa, nabywa prawo własności nieruchomości.

Zasiedzenie w dobrej wierze następuje zazwyczaj wskutek nieuregulowanych spraw spadkowych. Zasiedzenie w złej wierze dotyczy przeważnie nabycia nieruchomości od osoby, która nie jest jedynym prawnym właścicielem. Nabycie praw do nieruchomości wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego. Władający nieruchomością powinien w sądzie rejonowym złożyć odpowiedni wniosek o nabycie działki poprzez zasiedzenie. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, tj. wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, potwierdzenia wpłat podatków, zaświadczenie starosty o braku roszczeń reprywatyzacyjnych.

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości może się odbyć notarialnie lub sądownie. Przeprowadzenie postępowania sądowego wiąże się z dopełnieniem wszystkich warunków formalnych, co może uzasadniać pomoc kancelarii w tym zakresie. Wskazać również należy, iż postępowanie sądowe zazwyczaj jest tańsze. Zniesienie współwłasności z pomocą notariusza wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Podczas tej czynności muszą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony. W akcie znajdą się wzajemne rozliczenia i zasady podziału.
Jeśli między współwłaścicielami istnieje konflikt, należy zwrócić się do sądu. Sąd może wnieść współwłasność na różne sposoby, np. sprzedaż nieruchomości i podzielenie uzyskanej kwoty, podział fizyczny lub przyznanie nieruchomości określonemu współwłaścicielowi, który musi spłacić pozostałych.

Ustanowienie drogi koniecznej

Jeśli jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do (należących do niej) budynków gospodarskich, wtedy można skorzystać z roszczenia o ustanowienie drogi koniecznej. Chodzi o to, apołączenie z drogą umożliwiało łączność z daną drogą i możliwość korzystania z nieruchomości. Osobami uprawnionymi do zgłoszenia wniosku o ustanowienie drogi koniecznej są: użytkownik wieczysty, właściciel nieruchomości izolowanej, samoistny posiadacz oraz spółdzielnia produkcyjna. Jest to działanie odpłatne. Wniosek powinien odpowiadać określonym wymogom prawnym.

Sprawy związane z nieruchomościami są zazwyczaj skomplikowane. Warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, które pomoże złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności lub ustanowienie drogi koniecznej. Klienci nie zawsze są w stanie sami sobie poradzić z takimi problemami, dlatego taka pomoc jest bardzo potrzebna.