Sprawy nieruchomości

Zajmujemy się sprawami dotyczącymi nieruchomości. Prowadzimy skąplikowane i złożone sprawy z zakresu prawa nieruchomości. Udzielamy konsultacji prawnych oraz sporządzamy opinie prawne w tym zakresie.

Prawo nieruchomości obejmuje szerokie spektrum problemów prawnych. Kancelaria doradza zarówno w transakcjach na rynku nieruchomości, jak i rozwiązywaniu sporów w tej dziedzinie. Oferujemy pomoc prawną w zakresie spraw własnościowych. W obszarze naszej specjalizacji znajdują się również sprawy lokatorskie. Pomagamy właścicielom budynków, w których znajdują się oddane w najem lokale mieszkalne. Doradzamy lokatorom w sprawach eksmisji.

 

Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem umów przeniesienia prawa własności, umów dotyczących korzystania z nieruchomości - umowa najmu, dzierżawy czy użyczenia. Doradzamy i reprezentujemy strony w sprawach sądowych, których przedmiotem są spory o prawa i obowiązki wynikające z prawa własności, posiadania czy użytkowania nieruchomości. Prowadzimy postępowania sądowe o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności, zniesienia współwłasności, ochrona własności i posiadania.

 

Zajmujemy się opiniowaniem umów najmu lokali mieszkalnych, w tym okazjonalnego najmu lokalu. Doradzamy w zakresie obowiązków i praw lokatorów w sprawach nakładów konieczne na lokal, podwyższenia czynszu najmu, waloryzacji czynszu, a także rozwiązania umów najmu lokali mieszkalnych.  Reprezentujemy klientów w postępowaniach przed sądem wieczystoksięgowym, w których składamy wnioski o wpis prawa oraz wykreślenie. Zajmujemy się analizą stanu prawnego nieruchomości - audyt w oparciu o obowiązującą księgę wieczystą, dokumenty geodezyjne.

 

Kancelaria adwokacka prowadzi postępowania o zasiedzenie, ochronę posiadania, zniesienie współwłasności oraz ustanowienie drogi koniecznej.

 

Zasiedzenie

Zasiedzenie ma miejsce, gdy osoba niemająca prawa własności danej nieruchomości, zarządza nią i spełnia obowiązki właściciela. Takie czynności dana osoba wykonuje nieprzerwanie przez 20 lat - wtedy władający w dobrej wierze może nabyć własność gruntu na swoją rzecz. Istnieje także zasiedzenie w złej wierze - gdy władający zarządzał nieruchomością wiedząc o tym, że działka ma właściciela. W takim przypadku zasiedzenie następuje z upływem okresu 30 lat. Po upływie tych okresów (20 lat - w dobrej wierze, 30 lat - w złej wierze) władający, zgodnie z przepisami prawa, nabywa prawo własności nieruchomości.

Zasiedzenie w dobrej wierze następuje zazwyczaj wskutek nieuregulowanych spraw spadkowych. Zasiedzenie w złej wierze dotyczy przeważnie nabycia nieruchomości od osoby, która nie jest jedynym prawnym właścicielem. Nabycie praw do nieruchomości wymaga przeprowadzenia postępowania sądowego. Władający nieruchomością powinien w sądzie rejonowym złożyć odpowiedni wniosek o nabycie działki poprzez zasiedzenie. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, tj. wypis z rejestru gruntów, wyrys z mapy ewidencyjnej, potwierdzenia wpłat podatków, zaświadczenie starosty o braku roszczeń reprywatyzacyjnych.

 

Zniesienie współwłasności

Zniesienie współwłasności nieruchomości może się odbyć notarialnie lub sądownie. Przeprowadzenie postępowania sądowego wiąże się z dopełnieniem wszystkich warunków formylach, co może uzasadniać pomoc kancelarii w tym zakresie. Wskazać również należy, iż postępowanie sądowe zazwyczaj jest tańsze. Zniesienie współwłasności z pomocą notariusza wymaga sporządzenia aktu notarialnego. Podczas tej czynności muszą uczestniczyć wszystkie zainteresowane strony. W akcie znajdą się wzajemne rozliczenia i zasady podziału.
Jeśli między współwłaścicielami istnieje konflikt, należy zwrócić się do sądu. Sąd może wnieść współwłasność na różne sposoby, np. sprzedaż nieruchomości i podzielenie uzyskanej kwoty, podział fizyczny lub przyznanie nieruchomości określonemu współwłaścicielowi, który musi spłacić pozostałych.

 

Usługi z zakresu ustanowienia drogi koniecznej

Jeśli jakaś nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do (należących do niej) budynków gospodarskich, wtedy można skorzystać z roszczenia o ustanowienie drogi koniecznej. Chodzi o to, aby połączenie z drogą umożliwiało łączność z daną drogą i możliwość korzystania z nieruchomości. Osobami uprawnionymi do zgłoszenia wniosku o ustanowienie drogi koniecznej są: użytkownik wieczysty, właściciel nieruchomości izolowanej, samoistny posiadacz oraz spółdzielnia produkcyjna. Jest to działanie odpłatne. Wniosek powinien odpowiadać określonym wymogom prawnym.

Sprawy związane z nieruchomościami są zazwyczaj skomplikowane. Warto skorzystać z pomocy kancelarii adwokackiej, które pomoże złożyć wniosek o zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności lub ustanowienie drogi koniecznej. Klienci nie zawsze są w stanie sami sobie poradzić z takimi problemami, dlatego taka pomoc jest bardzo potrzebna.

 

Nasza kancelaria adwokacka ma siedzibę przy ul. 3 Maja 28 w Rzeszowie.

Close Menu