Prawo pracy

Sprawy pracownicze

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii są sprawy z zakresu prawa pracy. Wiedza merytoryczna w połączeniu z doświadczeniem praktycznym pozwala skutecznie doradzać naszym klientom w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

Kancelaria adwokacka oferuje:

 • Bieżąca obsługa prawna pracodawców oraz pracowników w zakresie przepisów prawa pracy
 • Reprezentowanie pracodawców oraz pracowników w procesach sądowych w sprawach pracowniczych
 • Sporządzamy środki odwoławcze - odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna w zakresie stosunków pracowniczych
 • Opracowanie oraz opiniowanie dokumentacji pracowniczej - umowa o pracę, umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone, zakaz konkurencji
 • Sporządzamy akty wewnątrzzakładowe - regulamin pracy, wynagradzania, BHP

Występowanie w procesach sądowych w sprawach:

 • brak zapłaty wynagrodzenia, należnych dodatków za nadgodziny - pozew do sądu pracy o zapłatę
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia - zwolnienie dyscyplinarne z pracy - pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne/przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy albo o odszkodowanie
 • odszkodowanie za spowodowanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie za wypadek przy pracy, w drodze do pracy i z pracy - pozew o zapłatę
 • stosowanie umów cywilnoprawnych w stosunkach pracowniczych , np. umowa zlecenia, o dzieło zamiast umowy o pracę - pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • bezzasadne ukaranie przez pracodawcę karą dyscyplinarną - sprzeciw do pracodawcy, odwołanie do sądu
 • stosowanie przez pracodawcę mobbingu, dyskryminowanie pracowników w zatrudnieniu - pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie

Udzielamy porad prawnych w sprawach pracowniczych.

Kancelaria adwokacka znajduje się przy ul. 3 Maja 28 w Rzeszowie.