Prawo pracy

Sprawy pracownicze

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii są sprawy z zakresu prawa pracy. Wiedza merytoryczna w połączeniu z doświadczeniem praktycznym pozwala skutecznie doradzać naszym klientom w rozwiązywaniu sporów pracowniczych.

Prawo pracy stanowi zespół przepisów prawnych regulujących stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Adwokat od prawa pracy

Doświadczony adwokat od prawa pracy opracuje oraz zaopiniuje dokumentację pracowniczą typu umowa o pracę, umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone, zakaz konkurencji etc. Sporządzamy akty wewnątrzzakładowe - regulamin pracy, wynagradzania, BHP.

Kancelaria adwokacka oferuje bieżącą obsługę prawną pracodawców oraz pracowników w zakresie przepisów prawa pracy. Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w procesach sądowych w sprawach pracowniczych. Sporządzamy środki odwoławcze - odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna w zakresie stosunków pracowniczych.

Odwołanie do sądu

Prawnicy kancelarii występują w procesach sądowych w sprawach:

 • brak zapłaty wynagrodzenia, należnych dodatków za nadgodziny, za pracę w porze nocnej - pozew do sądu pracy o zapłatę
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem bądź bez wypowiedzenia (zwolnienie dyscyplinarne z pracy) - odwołanie do sądu pracy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, przywrócenie do pracy i wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy albo o odszkodowanie
 • odszkodowanie za spowodowanie stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie za wypadek przy pracy - pozew o zapłatę
 • stosowanie umów cywilnoprawnych w stosunkach pracowniczych , np. umowa zlecenia, o dzieło - pozew o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • bezzasadne ukaranie przez pracodawcę karą dyscyplinarną - sprzeciw do pracodawcy, odwołanie do sądu
 • stosowanie przez pracodawcę mobbingu, dyskryminowanie pracowników w zatrudnieniu - pozew o odszkodowanie lub zadośćuczynienie
 • sprostowanie świadectwa pracy
 • odpowiedzialność porządkowa pracowników: sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej, pozew o uchylenie kary upomnienia nagany, pieniężnej
 • reprezentowanie w toku postępowania sądowego
 • negocjowanie ugody sądowej
 • sporządzenie apelacji od niekorzystnego wyroku

Porady prawne w sprawach pracowniczych

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy. Czynności kancelarii obejmują następujące zagadnienia:

 

 • czas pracy - normy czasu pracy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowego czasu pracy
 • urlop wypoczynkowy, odwołanie z urlopu wypoczynkowego, urlop na żądanie
 • urlop bezpłatny, urlop macierzyński, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy, urlop wychowawczy
 • uprawnienia pracowników i pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych

 

Kancelaria adwokacka znajduje się przy ul. 3 Maja 28 w Rzeszowie.