Sprawy pracownicze

Prawo pracy stanowi zespół przepisów prawnych regulujących stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Znajdziesz tam instytucje dotyczące wynagrodzenia, urlopów, rozwiązania umowy o pracę - wypowiedzenie, zwolnienie dyscyplinarne.

ADWOKAT PRAWO PRACY - RZESZÓW

Jedną z głównych specjalizacji kancelarii są sprawy z zakresu prawa pracy. Wiedza merytoryczna w połączeniu z doświadczeniem praktycznym pozwala skutecznie doradzać naszym klientom w rozwiązywaniu sporów pracowniczych. Doświadczony adwokat opracuje oraz zaopiniuje dokumentację pracowniczą typu umowa o pracę, umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone, zakaz konkurencji etc. Sporządzamy akty wewnątrzzakładowe - regulamin pracy, wynagradzania, BHP.

Prawnik dla pracowników oraz pracodawców

Kancelaria adwokacka zrzesza prawników, którzy oferują bieżącą obsługę prawną pracodawców oraz pracowników. Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w procesach sądowych w sprawach pracowniczych. Sporządzamy środki odwoławcze - odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę, zażalenie, apelacja, skarga kasacyjna w zakresie stosunków pracowniczych.

POMOC PRAWNA W SPRAWACH PRACOWNICZYCH

Reprezentowanie w postępowaniu sądowym oraz przez Państwową Inspekcją Pracy

Prawnicy kancelarii reprezentują pracowników oraz pracodawców w procesach sądowych w sprawach o:

  • sprawy o wynagrodzenie za pracę, za nadgodziny, pracę w porze nocnej
  • sprawy o przywrócenie do pracy
  • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
  • sprawy o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie, wypadek przy pracy, za naruszenie zakazu konkurencji
  • sprawy o mobbing, dyskryminowanie pracowników w zatrudnieniu
  • sprawy o ustalenie stosunku pracy

Porady prawne za zakresu prawa pracy

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy. Wyjaśniamy przepisy indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Doradzamy przedsiębiorcom podczas kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy. Czynności kancelarii obejmują m.in. następujące zagadnienia:

  • czas pracy - normy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowy
  • urlop wypoczynkowy, bezpłatny, na żądanie, odwołanie z urlopu wypoczynkowego
  • urlop macierzyński, wychowawczy, opiekuńczy, ojcowski, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego
  • uprawnienia pracowników i pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych

Opiniowanie dokumentacji pracowniczej

Na zlecenie naszych klientów wydajemy pisemne oraz ustne opinie w zakresie umów za zakresu prawa pracy. Opiniujemy umowy o pracę, poszczególne klauzule umowne w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, ostrzegamy o ewentualnych nieprawidłowościach oraz skutkach prawnych zastosowania niedozwolonych klauzul umownych.

Szkolenia BHP i ochrona przeciwpożarowa

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - wstępnych oraz okresowych, które są niezbędne dla każdego pracownika oraz pracodawcy. Na zlecenie naszych klientów tworzymy i aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

Kancelaria adwokacka znajduje się przy ul. 3 Maja 28 w Rzeszowie.

Close Menu