Adwokat w sprawach prawa pracy w Rzeszowie

Sprawy pracownicze

Adwokat w sprawach prawa pracy w Rzeszowie. Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony. Umowa o pracę. Odwołanie do sądu pracy. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

Jedną z głównych naszych specjalizacji są sprawy z zakresu prawa pracy. Wiedza merytoryczna w połączeniu z doświadczeniem praktycznym pozwala skutecznie doradzać naszym klientom w rozwiązywaniu sporów pracowniczych. Doświadczony adwokat w sprawach prawa pracy w Rzeszowie pomoże rozwiązać Twoje problemy. Opracuje oraz zaopiniuje dokumentację pracowniczą typu:

 1. umowa o pracę
 2. umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone
 3. umowa o zakazie konkurencji
 4. akty wewnątrzzakładowe – regulamin pracy, wynagradzania, BHP.

Prawo pracy w Rzeszowie

Prawo pracy stanowi zespół przepisów prawnych regulujących stosunek pracy pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy. Znajdziesz tam różne regulacje, w tym określające jak wyliczyć wynagrodzenie za pracę, urlop na żądanie, rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony, nieokreślony.

Nasi prawnicy oferują bieżącą obsługę prawną pracodawców oraz pracowników. Reprezentujemy pracodawców oraz pracowników w procesach sądowych w sprawach pracowniczych. Sporządzamy środki odwoławcze – odwołanie do sądu pracy, apelację, skargę kasacyjną.

Prawnicy kancelarii reprezentują pracowników oraz pracodawców w procesach sądowych:

 • sprawy o wynagrodzenie za pracę, za nadgodziny, pracę w porze nocnej
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy
 • sprawy o odszkodowanie za bezprawne zwolnienie, wypadek przy pracy, za naruszenie zakazu konkurencji
 • sprawy o mobbing, dyskryminowanie pracowników w zatrudnieniu
 • sprawy o ustalenie stosunku pracy

Porady prawne

Udzielamy porad prawnych z zakresu prawa pracy. Wyjaśniamy przepisy indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy – kiedy jest możliwe wypowiedzenie umowy przez pracodawcę, pracownika, na czym polega wypowiedzenie warunków pracy i płacy, czym jest ochrona przedemerytalna. Doradzamy przedsiębiorcom podczas kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, kiedy jest możliwa likwidacja stanowiska pracy, jak sporządzić umowę o podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Czynności kancelarii obejmują m.in. następujące zagadnienia:

 1. czas pracy – normy, systemy i rozkłady czasu pracy, system zadaniowy
 2. urlop na  żądanie, wypoczynkowy, bezpłatny, odwołanie z urlopu wypoczynkowego
 3. urlop macierzyński, wychowawczy, opiekuńczy, ojcowski, prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 4. uprawnienia pracowników i pracodawców wynikające z ustawy o związkach zawodowych

Na zlecenie naszych klientów wydajemy pisemne oraz ustne opinie w zakresie umów za zakresu prawa pracy. Opiniujemy umowy o pracę, poszczególne klauzule umowne w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, ostrzegamy o ewentualnych nieprawidłowościach oraz skutkach prawnych zastosowania niedozwolonych klauzul umownych.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę jest sposobem rozwiązania stosunku pracy pomiędzy pracownikiem oraz pracodawcą. W razie niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy pracowni może zgłosić roszczenie o przywrócenie do pracy, odszkodowanie.

Zwolnienie dyscyplinarne

Jest sposobem rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę z pracownikiem bez zachowania terminów wypowiedzenia, czyli w trybie natychmiastowym. Taki sposób rozwiązania umowy o prace wymaga zachowania określonego przepisanego prawem trybu postępowania oraz wystąpienia zawinionego postępowania pracownika.

Szkolenia BHP i ochrona przeciwpożarowa

Zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – wstępnych oraz okresowych, które są niezbędne dla każdego pracownika oraz pracodawcy. Na zlecenie naszych klientów tworzymy i aktualizujemy Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego.

Adwokat w sprawach prawa pracy w Rzeszowie pomoże sporządzić odwołanie do sądu pracy.