pisma procesowe

Sporządzenie pism

Jak napisać pismo procesowe w sprawie? Co zawiera? Jaki jest koszt sporządzenia pisma przez adwokata? Czy istniej oficjalny wzór?

Pismo procesowe jest sformalizowanym dokumentem zawierającym oświadczenia oraz wnioski strony w sprawie sądowej. Prawo przewiduje również formę oświadczeń składanych ustnie, które są utrwalone w protokole sądowym.

Kodeks postępowania cywilnego określa zasady sporządzania pism procesowych oraz jakie elementy dane pismo, wniosek powinien zawierać. Pismem procesowym przykładowo jest pozew i odpowiedź na pozew, apelacja i odpowiedź na apelację, sprzeciw czy zarzuty wobec nakazu zapłaty, skarga kasacyjna.

Jak napisać pismo procesowe?

Każde pismo procesowe powinno zawierać oznaczenie sądu, do którego jest skierowane (np. Sąd Rejonowy, Okręgowy, Apelacyjny), imię i nazwisko lub nazwę stron (np. dane powoda i pozwanego), ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (np. reprezentowana przez adwokata), oznaczenie rodzaju pisma (np. apelacja, skarga kasacyjna), osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, a także wymienienie załączników. W pierwszym wnoszonym piśmie procesowym (na ogół jest nim pozew) należy ponadto oznaczyć miejsce zamieszkania lub siedzibę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, zaś w kolejnych – podawać sygnaturę akt.

Czy pismo procesowe może przygotować strona samodzielnie?

Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera ograniczeń w tym zakresie. Strona co do zasady może samodzielnie sporządzać dokumenty w sprawie. Pomoc adwokat w tym zakresie jest jednak o tyle istotna, albowiem przemawia za nim przygotowanie merytoryczne w tym zakresie oraz doświadczenie zawodowe. Adwokat posługuje się fachowym jeżykiem prawniczym oraz potrafi właściwie przedstawić argumentację. W tym zakresie warto skorzystać z porady prawnej.

Należy również podkreślić, iż przed Sądem Najwyższym stronę musi reprezentować profesjonalny pełnomocnik, np. adwokat. Należy wskazać, iż prawo jest dziadziną nauki, która ulega ciągłym zmianom, a w ślad za tym ulegają zmianom wymogi formalne składanych pism.

Formularze urzędowe

W sprawach sądowych, w tym dotyczących wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, w sprawach wieczystoksięgowych wnioski oraz pisma składa się na urzędowych formularzach, których treść jest ściśle określona przez przepisy prawne. Formularze urzędowe stosuje również w postępowaniu w sprawach administracyjnych przed urzędami ( formularz zgłoszenia otrzymania darowizny SDZ2).

Zakres usług kancelarii

Oferujemy pomoc w zakresie pisania pism procesowych. Na zlecenie klienta sporządzimy:

  • pozew
  • skargę
  • odwołanie
  • wniosek
  • wezwanie do zapłaty
  • podanie
  • zażalenia na postanowienie
  • odpowiedzi na pozew
  • sprzeciw od nakazu zapłaty
  • zarzuty

Ile kosztuje sporządzenie pisma procesowego?

Koszty adwokackie za sporządzenie pisma w sprawie zależą od jego charakteru oraz nakładu pracy adwokata za jego sporządzenie. Przykładowo proste wezwanie do zapłaty będzie kosztowało dużo mniej niż napisanie profesjonalnej skargi kasacyjnej, gdzie kancelaria musi zaznajomić się z aktami całej sprawy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o cenę za napisania pisma procesowego w kancelarii zadzwoń do nas.

Wzór pisma procesowego

Nie istnieje oficjalny wzór pisma procesowego. Oprócz wymagań formalnych wskazanych wyżej, argumentacja merytoryczna pisma zależy od konkretnego przypadku w sprawie.