Czym jest odprawa pośmiertna i czy wchodzi w skład spadku po zmarłym?

Odprawa pośmiertna jest to uprawnienie osobiste rodziny zmarłego, a nie spadek, dlatego nie wchodzi w skład spadku. Reasumując odrzucenie spadku po zmarłym nie wiąże się z odrzuceniem prawa do zasiłku pośmiertnego. W skład spadku wchodzą jasno określone w ustawie prawa do własności, prawo udziału we współwłasności, użytkowanie wieczyste, grunty, hipoteka i zastaw, roszczenia o wykup, roszczenia windykacyjne, naprawa szkody majątkowej, własnościowe prawo do lokalu i inne. Do spadku należy również prawo do niepobranego wynagrodzenia przez pracownika. Odrzucając, zatem spadek jesteśmy pozbawieni prawa do poborów, jakich nie otrzymał zmarły za życia. Wtedy trzeba sprawę zrealizować inaczej.

Czy należy się odprawa pośmiertna w przypadku, gdy odrzucamy spadek?

Aodpowiedzieć na to pytanie w pierwszej kolejności należy sięgnąć do kodeksu. Określa on jasno, komu i w jakich okolicznościach należy się odprawa po śmiertelna oraz zaległe wynagrodzenie. Zgodnie z nim w razie śmierci pracownika najbliższej rodzinie zmarłego przysługuje odprawa pośmiertna.

Komu przysługuje odprawa po śmierci pracownika?

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie pracownika niezależnie od tego, jak długo pozostawał on w stosunku zatrudnienia, także wtedy, gdy umowa zawarta była na okres próbny. Za członków rodziny pracownika uznaje się małżonka pracownika oraz innych członków rodziny spełniających warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Kiedy nie przysługuje odprawa pośmiertna?

Nie przysługuje ona jednak od pracodawcy wtedy, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie i odszkodowanie takie jest wypłacone przez ubezpieczalnię dla jego bliskich. Odszkodowanie może być wyższe bądź niższe od odprawy pośmiertnej. Kiedy zaistnieje sytuacja, że odszkodowanie jest niższe niż przewidziana w kodeksie odprawa pośmiertna pracodawca ma obowiązek nadpłacić kwotę stanowiąca różnicę. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat odprawy pośmiertnej skontaktuj się z adwokatem i umów się na poradę prawną.

Odprawa pośmiertna a odrzucenie spadku