Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Zasadniczo istnieją dwa sposoby na wprowadzenie rozdzielności majątkowej do ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej - w drodze umowy oraz orzeczenia sądowego.

Intercyza - umowa małżeńska majątkowa

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność małżeńska majątkowa. Jeżeli istniej miedzy stronami zgoda mogą one zawrzeć umowę majątkową u notariusza w drodze aktu notarialnego - powszechnie nazywany intercyzą. W przypadku braku zgody stron pozostaje tylko droga procesu sądowego.

Kiedy można ustanowić rozdzielność majątkową w drodze orzeczenia sądowego?

Każdy z małżonków ze względu na ważne powody może wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku. Sąd może ustanowić rozdzielność z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa. Ważne powody to sytuacja, która stwarza poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków - jeden z małżonków trwoni majątek np. gra w kasynie, wyprzedaje składniki majątkowe, a uzyskane środki przeznacza na alkohol.

Czy wierzyciel może wystąpić o orzeczenie rozdzielności?

Wierzyciel jednego z małżonków wystąpić do sądu o rozdzielność musi uprawdopodobnić, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Przymusowy ustrój majątkowy

Oprócz umowy majątkowej małżeńskiej oraz orzeczenia sądu, przepisy prawne przewidują ustanowienie rozdzielności z mocy prawa. Taką sytuacją jest ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite jednego z małżonków, ogłoszenie upadłości jednego z małżonków oraz orzeczenie separacji.

Wady i zalety

Zaletą rozdzielności jest brak odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez drugiego małżonka. Warunkiem koniecznym jest wiedza wierzyciela o istnieniu rozdzielności w chwili zawarcia umowy. Wadą jest to, że małżonkowie prowadzą osobne gospodarstwa domowe.

Rozdzielność majątkowa a dziedziczenie

Ustanowienie rozdzielności nie ma wpływu na kwestie związane z dziedziczeniem. Aby pozbawić spadku współmałżonka można sporządzić testament i pominąć jego osobę jako stronę uprawnioną do spadku. Małżonkowi w takim przypadku jednak przysługuje prawo do zachowku. W przypadku pozostawienia długów spadkowych przez małżonka można odrzucić spadek lub przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza.

ADWOKAT RZESZÓW

Potrzebujesz porady prawnej? Napisz do nas!

Kancelaria Adwokacka

Doradztwo prawne dla firm i osób prywatnych. Reprezentowanie w sądzie, urzędzie. Sporządzanie pism procesowych. Sprawy rodzinne, karne, spadkowe. Obsługa prawna firm.
Close Menu