Separacja małżeńska

Separacja stanowi rozwiązanie dla osób, które chcą formalnie rozstać się z małżonkiem. Z drugiej strony nie są gotowe psychicznie na bardziej radykalne środki, np. ze względów religijnych lub rodzinnych.

Na czym polega separacja?

Separacja to sądowe uregulowanie rzeczywistego rozłączenia małżonków, aczkolwiek bez trwałego rozwiązania związku małżeńskiego. W niektórych przypadkach separacja stanowi rozwiązanie tymczasowe, prowadzące do pogodzenia się małżonków. Może to być także etap przejściowy przed definitywnym rozwiązaniem małżeństwa.

Jak uzyskać orzeczenie o separacji?

Wyrok w sprawie o separację wydaje Sąd Okręgowy właściwy do rozpoznania sprawy po wystąpieniu w związku przesłanek separacji.

Jakie są przesłanki separacji?

W przypadku separacji wystarczy udowodnić, że nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, nie ma konieczności udowadniania, że wspomniany rozkład pożycia ma charakter trwały. Orzeczenie o separacji oznacza, że pod względem formalnym związek małżeński nadal istnieje.  W tym przypadku zdjęty zostaje obowiązek wspólnego pożycia małżonków. Inaczej rzecz ujmując, każdy z nich może mieszkać osobno, prowadzić odrębne gospodarstwo domowe i życie.

Jak przebiega postępowanie w sprawie separacji?

Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie jest pozew o separację. W pozwie należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające roszczenie, wskazać dowody. W postępowaniu o orzeczenie separacji sąd przeprowadza dowód z przesłuchania stron, w przypadku separacji są to małżonkowie. Istnieje możliwość przesłuchania dodatkowych świadków, o ile zgłoszone zostały takie wnioski dowodowe. Wniosek o przesłuchanie świadków można zgłosić przed sprawą lub w trakcie jej trwania.

Przeszkody separacji

Prawo przewiduje zasadniczo dwie przeszkody orzeczenia separacji, którymi są sytuacje:
– jeżeli w wyniku separacji ucierpią wspólne, małoletnie dzieci małżonków;
– jeśli orzeczenie separacji okaże się sprzeczne z normami współżycia społecznego.

Przyczyny separacji

Separację warto rozważyć w sytuacji, gdy istnieją przesłanki lub przypuszczenia, że rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter przejściowy i istnieje prawdopodobieństwo powrotu do wspólnego życia. Niektóre pary decydują się na separację ze względów religijnych, gdy inne rozwiązania nie są akceptowane przez kościół. Niekiedy decyzja o separacji powstaje pod presją rodziny, która nie potrafi zaakceptować innych rozwiązań. W tej sytuacji jest to rozwiązanie optymalne, umożliwiające bliskim pogodzenie się z rozkładem małżeństwa. Orzeczenie separacji powoduje, że małżonkowie nie mogą ponownie wstąpić w związek małżeński. Jeżeli przyczyny separacji mają charakter trwały, to postępowanie w sprawie separacji nie jest dobrym rozwiązaniem.

Na czym polegają mediacje w postępowaniu o separację?

Może się zdarzyć, że w opinii sądu separacja nie jest potrzebna, istnieje szansa na powrót małżonków do wspólnego życia – w tej sytuacji sprawa może zostać skierowana do mediacji. Małżonkowie przy udziale doświadczonego mediatora, posiadającego zazwyczaj wykształcenie pedagogiczne lub psychologiczne, uzgadniają akceptowane przez obie strony warunki ugody. Mediator może być wybrany przez małżonków lub wskazany przez sąd. Należy pamiętać, że mediacja wiąże się z dodatkowymi kosztami, które ponoszą małżonkowie. Posiedzenia sądu w sprawie separacji odbywają się za zamkniętymi drzwiami, czyli bez udziału osób trzecich – małżonkowie nie muszą się więc obawiać, że ich sprawy zostaną publicznie ujawnione.

Separacja a małoletnie dzieci

W sprawie o separację, gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci sąd rozstrzyga obligatoryjnie w wyroku o alimentach na dzieci oraz o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej nad nimi. Alimenty muszą uwzględniać potrzemałoletnich dzieci oraz możliwości zarobkowe strony zobowiązanej. Strony mogą w tym zakresie przedstawić porozumienie. Dotyczy to również kwestii związanych z władzą rodzicielską. Dodatkowo na żądanie zainteresowanej strony sąd w wyroku separacyjnym ustali kontakty z dzieckiem kierując się dobrem dziecka w tym zakresie.

Pozew o separację

Pozew o separację składamy do Sądu Okręgowego, który jest właściwy do rozpoznania sprawy. Powinien on określać, czy strona żąda ustalenia winy, czy też orzeczenia separacji bez winy. Jeżeli strony postępowania posiadają małoletnie dzieci należy wskazać w jakiej wysokości domaga się zapłaty alimentów oraz jak winna zostać określona władza rodzicielska. Pozew należy złożyć w sądzie przynależnym do ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że co najmniej jedno z nich nadal tam mieszka. Do pozwu należy dołączyć dowody w sprawie separacji, którymi są odpis zawarcia związku małżeńskiego, odpisy aktów urodzenia małoletnich dzieci stron.

Ile kosztuje separacja?

Koszty orzeczenia separacji ponoszą małżonkowie wspólnie. W sytuacji, kiedy składają oni zgodny wniosek o separację  są zobowiązani zapłacić kwotę w wysokości 100 złotych. W sytuacji, gdy jest wniesiony pozew o separację i toczy się postępowanie sądowe, jej koszty orzeczenia separacji wynoszą 600 zł.

Adwokat w sprawie separacji

W zależności od indywidualnych potrzeb, sprawę sądową można prowadzić samodzielnie lub skorzystać z fachowej pomocy. Adwokat w sprawie separacji sporządzi pozew, wniosek o zabezpieczanie, udzieli fachowej porady prawnej, która pomoże rozwiązać problem prawny.

Jakie są skutki prawne  separacji?

Orzeczenie separacji powoduje określone konsekwencje prawne. Zgodnie z kodeksem są następujące skutki prawne separacji to:

– rozdzielność majątkowa między małżonkami;
– pozostający w separacji małżonek nie może skorzystać z prawa dziedziczenia ustawowego;
– wzmianka o separacji zostaje odnotowana w akcie małżeństwa;
– uchylone zostaje domniemanie, że dzieci urodzone przez żonę w czasie separacji są dziećmi męża.

Istotnym skutkiem separacji jest rozdzielność majątkowa, dzięki czemu każdy z małżonków zachowuje majątek nabyty po orzeczeniu separacji i może rozporządzać nim zgodnie z własną wolą. Dotyczy to także zobowiązań finansowych – odpowiedzialność za kredyty i pożyczki zaciągnięte po orzeczeniu separacji ponosi wyłącznie małżonek, który zdecydował się skorzystać z konkretnego produktu finansowego. Ponadto w czasie rozprawy o orzeczenie separacji sąd może zarządzić podział majątku nabytego w trakcie trwania małżeństwa.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat jak wygląda postępowanie w sprawie separacji, jakie są dowodowy w sprawie separacji, ile kosztuje wynajęcie adwokata, jakie są przyczyny separacji zadzwoń do kancelarii i ustal termin porady prawnej.

Separacja