Sprawę do sądu pracy wnosi się poprzez złożenie odpowiedniego pozwu. Można go dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą poczty, np. listem poleconym. Jeżeli chcesz mieć profesjonalnie sporządzony pozew skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata w Rzeszowie.

Co powinien zawierać pozew do sądu pracy?

Podobnie jak inne pisma wszczynające postępowanie przed sądem, pozew do sądu pracy powinien zawierać wymagane prawem informacje. Należy przede wszystkim oznaczyć sąd, do którego kierowany jest wniosek – dotyczy to zarówno nazwy oraz wydziału, jak i dokładnego adresu placówki. Oznaczone powinny zostać także wszystkie osoby, które biorą udział w sprawie oraz ewentualnie ich pełnomocnicy lub przedstawiciele ustawowi. Należy określić rodzaj kierowanego pisma oraz przedstawić żądania – czyli cele wniesienia pozwu. W sprawach o prawa majątkowe, w treści powinno się określić wartość przedmiotu sporu. Należy uwzględnić uzasadnienie żądania, poprzez wskazanie dowodów na jego poparcie – np. dokumentów czy zeznań świadków. Całość powinna zostać uzupełniona wykazem załączników i własnoręcznym podpisem.

Żądanie pozwu, właściwość sądu, opłaty

Ustawowo, spory wynikające ze stosunku do pracy regulowane są jako postępowania odrębne. W pierwszej kolejności mają więc zastosowanie przepisy dotyczące odrębności postępowań z zakresu prawa pracy, a dopiero później przepisy kodeksu postępowania cywilnego w rozumieniu ogólnym. Wybór właściwego sądu ograniczony jest do możliwości wskazanych przez ustawę. Pracownik może skierować swoje żądania do sądu właściwości ogólnej pozwanego, czyli sądu pierwszej instancji. Musi on należeć do okręgu w miejscu zamieszkania pozwanego lub posiadać w jego obszarze siedzibę. Druga możliwość to sąd, w którego okręgu znajduje się dany zakład pracy. Pracownik kierujący swój pozew do sądu pracy musi pamiętać, że w celu dopilnowania sprawy będzie musiał stawić się w sądzie niejednokrotnie. Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest więc skierowanie pozwu do sądu, który znajduje się potencjalnie najbliżej miejsca zamieszkania. Jeżeli powodem jest osoba zatrudniona, nie ponosi żadnych kosztów. W przypadku apelacji, konieczne jest uiszczenie opłaty podstawowej w wysokości 30 zł.

Strony postępowania i wartość przedmiotu sporu

Pozew do sądu pracy należy sporządzić w odpowiedniej liczbie odpisów. Poza egzemplarzem dla sądu, konieczne jest dostarczenie kopii także wszystkim uczestnikom postępowania. Jeden odpis wnioskodawca powinien zachować dla siebie, auzyskać potwierdzenie złożenia pisma. Jeżeli sprawa będzie dotyczyła jedynie żądania zapłaty w kwocie do 10 tys. zł, sąd prawdopodobnie zakwalifikuje ją do postępowania uproszczonego. Wówczas wniosek może zostać za zgodą sądu złożony na formularzu, dzięki czemu będzie można skrócić postępowanie. Jeżeli natomiast sprawa będzie dotyczyła kwoty wyższej od 10 tys. zł lub innej formy roszczeń, formularz jest konieczny od razu – zwiększa to szanse poprawnego sporządzenia pozwu, dzięki czemu nie będzie zawierał żadnych braków formalnych. Niezbędne formularze znaleźć można w internecie lub w Biurze Obsługi Interesanta.

Wzór pozwu do sądu pracy

Nie istnieje uniwersalny wzór pozwu do sądu pracy. Stosunek pracownika z pracodawcą określa umowa o pracę, która określa szereg istotnych kwestii mających znaczenie dla sporządzenia pozwu. Każda sytuacja jest indywidualna i wymaga szczegółowego podejścia. Mimo, iż w procesie w sprawach pracowniczych pracownik jest stroną uprzywilejowaną wobec pracodawcy, to jednak nie zawalania go z zachowania wymogów formalnych. Dlatego też warto każdą sytuację skonsultować z adwokatem zajmującym się sprawami za zakresu prawa pracy.

Pozew do sądu pracy