Sprawy o rozwód

Kiedy mówimy rozwód, bardzo często spotykaną sytuacją jest spór o podział majątku. Jest to trudna sytuacja dla byłych małżonków. Istnieje bowiem zagrożenie, że były mąż/była żona straci wszystko. Profesjonalna pomoc prawna dobrego adwokata może uchronić od błędnych decyzji. Skutki mogą być doniosłe – utrata mieszkania, utrata kontaktu z dziećmi, wysokie alimenty. Skorzystaj z pomocy prawnej dobrego prawnika.

Rozwody powodują dużo stresu u małżonków, nie mówiąc już jak nieprzyjemny potrafi być sam proces sądowy. Działając pod wpływem emocji strony podejmują niejednokrotnie niekorzystne dla siebie decyzje. W takich sytuacjach niezbędna wydaje się pomoc prawna adwokata rozwodowego, który będzie czuwał nad przebiegiem postępowania, w odpowiednim momencie zgłosi stosowne wnioski dowodowe.

Pozew o rozwód wzór

Podkreślić należy, iż pozew o rozwód musi spełniać wszystkie wymagania określone przez kodeks postępowania cywilnego. Jest on sformalizowanym pismem. W przypadku braków formalnych pozwu sąd będzie wyzwał stronę powodową do uzupełnienia braków. Pozew o rozwód z orzeczeniem winy, rozwód bez orzekania winy, inaczej rozwód za porozumieniem stron zawiera te same wymagania co do formy. Zasadniczo różnica sprowadza się do treści uzasadnienia, w którym w przypadku winy należy wskazać oraz uzasadnić przyczyny rozwodu.

Zdrada jako przyczyna rozwodu

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi, iż sąd orzeka o rozwodzie jeżeli między stronami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Zdrada jako przyczyna rozwodu, to jeden z często spotykanych w sądzie podstaw wskazywana w pozwie rozwodowym. Innymi powodami są przemoc domowa, alkoholizm, niezgodność charakterów.

Jakie są przeszkody rozwodu?

Ze względu na dobro małoletnich dzieci stron można odmówić rozwodu. Sędzia oddali powództwo jeżeli zostanie wykazane, iż rozwodu żąda strona winna rozkładu małżeńskiego.

Rozwód z orzeczeniem winy

Strona postępowania może domagać się, asąd ustalił winę rozkładu pożycia małżeńskiego. W tym celu w pozwie rozwodowym musi zostać zawarty stosowny wniosek strony. Takie żądanie można zgłosić w przypadku dopuszczenia się stosowania przemocy wobec współmałżonka, pozostawienia go w potrzebie. Zdrada jako przyczyna rozwodu stanowi podstawę rozwodu z orzeczeniem winy. Oczywiście są to tylko przykładowe podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie winy rozkładu pożycia małżeńskiego. Niemniej każda sytuacja, która uzasadnia wniosek o ustalenie winy w małżeństwie wymaga dokładnego rozważenia, bowiem na ogół w taki przypadkach decydujące znaczenie mają szczegóły.

O czym orzeka się w sprawie rozwodowej?

W wyroku rozwodowym sąd orzeka lub może orzec o różnych dodatkowych kwestiach. Niektóre kwestie wymają od strony zgłoszenia stosownego wniosku, o innych sąd musi orzec, albowiem są to rozstrzygnięcia obligatoryjne wyroku. Są nimi np.:

 • alimenty na dzieci
 • alimenty na rzecz małżonka
 • podział majątku wspólnego
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • kontakty z dzieckiem
 • powierzenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania.

Jak adwokat w sprawie rozwodowej może pomóc?

Sprawy o rozwód związane są z dużym przeżyciem dla stron oraz wywołują liczne skutki prawne. Należy pamiętać, że adwokat w sprawie rozwodu będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem sprawy. Na zlecenie klienta:

 • sporządzi pozew o rozwód
 • będzie reprezentował Twoje interesy w sprawie o rozwód z winy, bez orzekania o winie – rozwód za porozumieniem stron, sporządzi wniosek o zabezpieczenie powództwa
 • wyjaśni kiedy można domagać się rozwodu z orzekaniem o winie, jakie są przyczyny rozwodu, podstawy ustalenia winy, czy warto wnieść pozew o rozwód z ustaleniem winy czy przeprowadzić rozwód za porozumieniem stron
 • kto ma prawo do sprawowania opieki nad dziećmi
 • jakie są zasady ustalania wysokości alimentów dla dziecka
 • jak przygotować się do rozwodu
 • jaki jest koszt przeprowadzenia sprawy

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Istnieje możliwość powrotu do nazwiska, które małżonek nosił przed zawarciem związku małżeńskiego. Ato zrobić należy w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu złożyć wniosek do USC. Zmiana nazwiska po rozwodzie następuje na podstawie oświadczenia, które składa się przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o powrocie do nazwiska, które nosiło się przed zawarciem małżeństwa.

Ile kosztuje postępowanie w sprawie?

Założenie sprawy rozwodowej wiąże się z uiszczeniem opłaty od pozwu w wysokości 600 zł. Osoniezamożne mogą  złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty od pozwu. Do wniosku należy załączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Jeżeli Sąd może uwzględnić wniosek i zwolnić wnioskodawcę z opłaty w całości lub w określonej części. Oprócz tego, na koszt rozwodu może wpłynąć koszty postępowania sądowego, które obejmują dodatkowe opłaty takie, jak zaliczka na koszty opinii biegłych – Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów. Wynajęcie adwokata prowadzenia do sprawy o rozwód wiąże się z uiszczeniem kosztów wynagrodzenia pełnomocnika. Wynagrodzenie pełnomocnika z urzędu ponosi Skarb Państwa.

Ile kosztuje adwokat w sprawie rozwodowej?

Nie ma oficjalnego cennika, który określałkoszty adwokata w sprawie rozwodowej. Oznacza to, że na koszt prowadzenia sprawy wpływa na pewno ilość i jakość sporych między stronami kwestii, zawiłość oraz stopień skomplikowania sprawy. Znaczenie ma również renoma i doświadczenie adwokata.

Rozwód