Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek przy pracy?

W przypadku doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu przy pracy pracownik ma prawo ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. Przepisy prawne określają, iż o jego przyznaniu i wysokości decyduje ZUS. Wniosek składa się za pośrednictwem pracodawcy. Pracownik może także dochodzić odszkodowania od samego pracodawcy w momencie, gdy świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie pokryje wszystkich kosztów leczenia. Pomoc prawna adwokata w Rzeszowie może okazać się konieczna i niezbędna. Unikniesz błędnych decyzji oraz szybko uzyskasz należne odszkodowanie.

Jakie dokumenty do wniosku?

Poszkodowana osoba może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy. Auzyskać należne świadczenie, należy złożyć odpowiedni pisemny wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu oraz wypłatę należnego świadczenia. Powinny się w nim znaleźć dane identyfikacyjne płatnika składek, czyli pracodawcy, a więc NIP, REGON albo PESEL czy numer dowodu osobistego lub paszportu. Niezbędne są również dane poszkodowanego pracownika – PESEL, NIP albo seria i numer dowodu osobistego. Oprócz tego do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty takie jak zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie, dokumentacja medyczna, a także inne dokumenty, które będą mieć znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do pracy. W zależności od okoliczności do wniosku dołącza się także protokół ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku przy pracy, kartę wypadku czy prawomocny wyrok sądu pracy.

Jaka jest wysokość odszkodowania?

Wniosek składa się za pośrednictwem pracodawcy, a ZUS decyduje o przyznaniu odszkodowania w ciągu 14 dni od momentu uprawomocnienia się orzeczenia lekarskiego czy wyjaśnienia ostatniej okoliczności, która jest niezbędna do wydania decyzji. Osoba niezdolna do pracy ze względu na wypadek w trakcie pracy czy w drodze do niej ma prawo do zasiłku wysokości 100% wynagrodzenia. Może pobierać także inne świadczenia – rentę z tytułu niezdolności do pracy, dodatek pielęgnacyjny albo zasiłek wyrównawczy. Wysokość jednorazowego odszkodowania będzie wynosić 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Kwota przysługującego pracownikowi świadczenia uzależniona jest ponadto od opinii lekarza.

Odszkodowanie od pracodawcy

Może się jednak zdarzyć, że pracownik, który doznał uszczerbku na zdrowiu czy rozstroju zdrowia, nie może uzyskać całej należnej kwoty od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W takiej sytuacji pracodawca ma obowiązek zapłacić pracownikowi odpowiednią kwotę odszkodowania o charakterze wyrównującym tak, pokryć w całości odniesione szkody. Jeśli to pracodawca ponosi winę za wypadek swojego pracownika, obowiązany jest pokryć koszty jego leczenia. Może się też zdarzyć, że w wyniku wypadku pracownik stał się inwalidą – wtedy pracodawca obowiązany jest wypłacić sumę, która umożliwi pracownikowi przekwalifikowanie się do innego zawodu. Jeśli natomiast pracodawca nie miał wykupionej polisy ubezpieczeniowej, powinien z własnego majątku wypłacić kwotę należną poszkodowanemu pracownikowi.

Wypadek przy pracy